Opis projektu UE

Szanowni Państwo,

informujemy, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie i realizujemy projekt pt. „Termomodernizacja w Jerzy Malczak Zakład Kamieniarski, marmur, granit ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, współfinansowane ze środków europejskich.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja obiektu zlokalizowanego pod adresem Bystrzyca 8, 20-258 Lublin.


Cele projektu:

1. Poprawa efektywności energetycznej obiektu
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza – CO2 oraz PM10
3. Produkcja energii cieplnej z OZE.
4. Modernizacja obiektu


Wybrane przez Wnioskodawcę do realizacji wskaźniki projektu to:

Wskaźniki PRODUKTU:

 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie,
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację,
 • Liczba przedsiębiorstw które w wyniku wsparcia poprawiły swoją efektywność energetyczną;
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych,
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE;
 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków;
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji

Wskaźniki REZULTATU:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej,
 • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu

Całkowita wartość projektu wynosi: 528201,47 PLN
Współfinansowanie UE w kwocie: 276273,28 PLN